Eustorlia Jimenez de Reyes Photo Collection

 

Ramon Reyes (Courtesy of Eustorlia Reyes)

 

Parent Modesto & Carmen with Ramon Reyes and sister Mercedes in about 1924. (Courtesy of Eustorlia Reyes)

Ramon and his siblings (Courtesy of Eustorlia Reyes)

 

Ramon in the service (Courtesy of Eustorlia Reyes)

Ramon in WWII European Front (Courtesy of Eustorlia Reyes)

 

Ramon in the service playing guitar (Courtesy of Eustorlia Reyes)

 

Ramon and Rigo as a baby (Courtesy of Eustorlia Reyes)

 

Ramon on bottom with Rigo Reyes as a boxer, Ramon’s sister Enriqueta Jimenez is holding Rigo. 1925, Tijuana, Mexico. (Courtesy of Eustorlia Reyes)

 

Ramon as an Engineer at Solar Industries, 1977 (Courtesy of Eustorlia Reyes)

 

Solar Industries with Ramon (Courtesy of Eustorlia Reyes)

 

Solar Industries (Courtesy of Eustorlia Reyes)

 

Tijuana with Ramon (Courtesy of Eustorlia Reyes)